I. Bendrosios nuostatos

 1. Minglemoose.lt internetinės parduotuvės (toliau – Parduotuvė) taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos Klientui teikiant užsakymą minglemoose.lt Parduotuvėje.
 2. Minglemoose.lt turi teisę koreguoti Parduotuvės Taisykles. Klientui apsiperkant Parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu (nurodomos prie užsakymo).
 3. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo minglemoose.lt Parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes jis patvirtina savo pritarimą Taisyklėms. Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu minglemoose.lt. Priešingu atveju laikoma, jog Klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Parduotuvės Taisyklėmis.
 4. Minglemoose.lt atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

II. Privatumo politika

 1. I. VARTOJAMOS SĄVOKOS:
  1. Pardavėjas – Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale įregistruotas privatusis juridinis asmuo UAB „Anreja“, juridinio asmens kodas 304835196, registracijos adresas Savanorių pr. 27/71, Vilnius
  2. Minglemoose.lt – elektroninė parduotuvė, esanti adresu minglemoose.lt.
  3. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
  4. Pardavėjo partneris – juridinis asmuo: 1) teikiantis paslaugas minglemoose.lt, taip pat juridinis asmuo, pasitelkiamas norint įvykdyti Pirkėjo užsakymą; 2) su kuriuo vykdomos bendros akcijos arba projektai elektroninėje parduotuvėje minglemoose.lt, šio juridinio asmens internetiniuose puslapiuose arba bet kokiose žiniasklaidos priemonėse, kuriose minglemoose.lt ir šio juridinio asmens akcija arba projektas bus aprašomas, skelbiamas.
  5. Paslaugos – visos minglemoose.lt Pirkėjui teikiamos paslaugos.
  6. Slapukas – tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant minglemoose.lt. Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašių priemonių naudojimą.
  7. Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje.
  8. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
  9. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis minglemoose.lt.
  10. IP adresas – Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.
  11. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
  II. BENDROSIOS NUOSTATOS
  12. minglemoose.lt Privatumo politikoje numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Pirkėjui naudojantis minglemoose.lt siūlomomis Paslaugomis.
  13. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti minglemoose.lt Pirkėjų Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo.
  14. Pirkėjas laikomas susipažinusiu su šia Privatumo politika ir ją perskaitęs, kai išreiškia sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis.
  Su Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu minglemoose.lt. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Pirkėjai visuomet bus informuoti naująją Privatumo Politikos redakciją paskelbiant minglemoose.lt.
  15. Pirkėjai turėtų atkreipti dėmesį, kad minglemoose.lt yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius, ir kad Pardavėjas nėra atsakingas už tokių interneto tinklapių turinį ir/ar jų naudojamus Privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl prieš pateikiant informaciją apie save Pirkėjas turėtų susipažinti su atitinkamo interneto tinklapio taisyklėmis, Privatumo politika ir kitais dokumentais.
  16. Pirkėjas gali atlikti pirkimo minglemoose.lt neatlikęs registracijos. Iš registracijos neatlikusio Pirkėjo reikalaujama pateikti šiuos Asmens duomenys – vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą. Pirkėjas yra atsakingas už savo Asmens duomenų pateikimą.
  17. Už pakoreguotų ir/ar papildytų duomenų teisingumą atsakingas Pirkėjas.
  III. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA
  18. Pirkėjas sutinka, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas minglemoose.lt būtų tvarkomi veiklos analizės tikslais. Atitinkamai minglemoose.lt suteikia Pirkėjui teisę pateikiant užsakymą išreikšti savo sutikimą ar nesutikimą, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas minglemoose.lt būtų tvarkomi ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
  19. Jei Pirkėjas po prekių ir/ar paslaugų įsigijimo nepageidauja, kad 18 punkte nurodyti Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros ar veiklos analizės tikslais, Pirkėjas turi rašyti elektroninį laišką adresu info@minglemoose.lt arba skambinti telefonu +370 684 016 15 ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų ir/arba SMS/Viber žinučių. Elektroninių laiškų ir/arba SMS/Viber žinučių siuntimas nutraukiamas tik Pirkėjo aiškiai išvardintais el. pašto adresais ir/arba telefono numeriais.
  20. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Pirkėjams elektroninėje parduotuvėje minglemoose.lt teikiamas paslaugas (įskaitant teisę dalyvauti akcijose, projektuose). Pardavėjas taip pat patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi Pardavėjo veiklos analizės ir Tiesioginės rinkodaros tikslais, jeigu tokį sutikimą Pirkėjas suteiks ir nepanaikins. Nustatoma Asmens duomenų naudotinų Tiesioginės rinkodaros tikslais saugojimo trukmė – trys kalendoriniai metai nuo tokių duomenų pateikimo momento.
  21. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
  21.1. jei yra Pirkėjo sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;
  21.2. vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Pardavėjo partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas;
  21.3. Tiesioginės rinkodaros tikslais – Pardavėjo partneriams, tenkinant Privatumo politikos 29.1. punkte įtvirtintą sąlygą bei minglemoose.lt pasirūpinus rašytiniais Pardavėjo partnerių įsipareigojimais laikytis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų;
  21.4. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
  21.5. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.
  22. Pirkėjas turi šias teises:
  22.1. pateikęs užklausą Pardavėjui raštu susipažinti su Pardavėjo turimais savo Asmens duomenimis. Informacija Pirkėjui pateikiama jo nurodytu elektroninio pašto adresu;
  22.2. pateikęs užklausą Pardavėjui raštu gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus. Informacija Pirkėjui pateikiama jo nurodytu elektroninio pašto adresu;
  22.3. pateikęs prašymą Pardavėjui raštu, elektroninio pašto adresu info@minglemoose.lt, telefonu ++370 684 016 15 reikalauti sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai Asmens duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, išskyrus Privatumo politikoje numatytus atvejus;
  22.4. nesutikdamas su Privatumo politika nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys. Tokiu atveju Pirkėjas neturės galimybės įsigyti prekių ir/ar paslaugų elektroninėje parduotuvėje minglemoose.lt;
  22.5. Tiek iš karto išreikšdamas savo nesutikimą, tiek Privatumo politikos 22.3 punkte numatyta tvarka pateikdamas vėlesnį pranešimą nesutikti, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslais.
  23. Pirkėjas sutikdamas su šia Privatumo politika, sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti jo užsakymą, nepriklausomai nuo to, ar užsako prekes ir/ar paslaugas iš minglemoose.lt kaip pardavėjo ar iš Partnerių, kaip jie apibrėžti Privatumo politikos 4 punkte, įskaitant sutinka, kad jo Asmens duomenys bus perduoti Pardavėjo partneriams, kaip jie apibrėžti Privatumo politikos 4 punkte, taip pat Pardavėjo ar jo paskirto duomenų tvarkytojo tvarkomi užsakymų vykdymo veiklos analizės tikslais.
  24. Pirkėjo Asmens duomenys teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems subjektams ir tik tikslams, numatytiems šioje Privatumo politikoje.
  25. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Prie serverių, kurie susiję su Asmens duomenimis gali prisijungti tik Asmens duomenų valdytojo įgalioti asmenys ir tik per saugų sertifikatą, kuris papildomai apsaugotas slaptažodžiu.
  26. Pirkėjas iš anksto sutinka, kad jo Asmens duomenis Pardavėjas turi teisę laikyti serveryje tiek, kiek tai būtina pagal minglemoose.lt vykdomos veiklos ypatumus, jeigu Pirkėjo pateiktais duomenimis buvo (i) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar (ii) buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (iii) jeigu Pardavėjas yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Pirkėju, ar jeigu Pardavėjas yra pastebėjęs atitinkamo Pirkėjo padarytus Taisyklių pažeidimus ar (iv) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.
  27. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui šsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu info@minglemoose.lt. Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateikia Pirkėjui atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Pirkėjo prašymu atsakymas gali būti pateiktas raštu.
  28. Administruodamas minglemoose.lt ir diagnozuodamas galimus sutrikimus Administratorius gali naudoti Pirkėjų IP adresus.
  IV. ASMENS DUOMENŲ KOREGAVIMAS, PAPILDYMAS IR IŠTRYNIMAS
  29. Pirkėjas suteikia teisę minglemoose.lt rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje.
  30. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis.Siekdami sužinoti, kokius Asmens duomenis minglemoose.lt surinko ar gavo ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti, arba ar visi Pirkėjo Asmens duomenys yra išsamūs ir teisingi, Pirkėjas turi iš anksto kreiptis į minglemoose.lt elektroniniu pašto adresu, nurodytu šioje Privatumo politikoje. minglemoose.lt gavęs tokį Pirkėjo paklausimą, jam atsako, ar su Pirkėju susiję Asmens duomenys yra tvarkomi ir pateikia Pirkėjo prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos. Pagal šį punktą neatlygintinai duomenys teikiami vieną kartą per kalendorinius metus.
  31. Jeigu susipažinęs su savo Asmens duomenimis Pirkėjas nustato, kad Asmens duomenys yra surinkti ar gauti iš neteisėtų šaltinių, ar kad Asmens duomenys tvarkomi ne tais tikslais, kokiems jie teikiami, Pirkėjas turi teisę kreiptis į minglemoose.lt elektroniniu pašto adresu prašydamas sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Pirkėjas, kuris naudojasi minglemoose.lt, gavęs iš minglemoose.lt atsakymą, kuriame pastebi netikslumų ar klaidų jo Asmens duomenyse, turi teisę reikalauti, kad jo Asmens duomenys kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas būtų patikslinti, pakoreguoti.
  32. Įgyvendindamas aukščiau minėtas teises Pirkėjas gali kreiptis į minglemoose.lt elektroninio pašto adresu info@minglemoose.lt.
  V. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR SAUGOJIMAS
  33. Siekiant, kad Pirkėjui būtų suteiktos visavertės elektroninės parduotuvės minglemoose.lt paslaugos, į Pirkėjo kompiuterį (įrenginį) gali būti įrašyti Slapukai. Įrašytą informaciją Pardavėjas naudoja Pirkėjo informacijos apie pirkinius, įdėtus į Pirkėjo prekių krepšelį, išsaugojimui, elektroninės parduotuvės minglemoose.lt lankomumo statistikos rinkimui. Pirkėjas turi galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (Slapukus) Pardavėjas ar jo Partneriai įrašo, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus Slapukus. Pirkėjas, patvirtindamas Privatumo politiką, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi minglemoose.lt paslogoms teikti reikalingi Slapukai. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros internetinės parduotuvės minglemoose.lt funkcijos jam gali neveikti. Pirkėjas asmeniškai turi pasidomėti, kokius Slapukus naudoja Pardavėjo Partneriai.
  34. Slapukai skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu. Naršyklės nustatymais jūs galite ištrinti arba blokuoti visus šiuos Slapukus arba jų dalį, bet tokiu atveju dalis minglemoose.lt svetainės funkcijų gali neveikti.

III. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos

 1. Klientas, apsilankęs Parduotuvės internetiniame puslapyje, pasirenka jam patinkančias prekes ir jų suformuojamas prekių krepšelis.
 2. Suformavęs prekių krepšelį Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti, įskaitant savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Minglemoose.lt patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai prekių pardavimo ir pristatymo tikslais.
 3. Paskutiniame lange sugeneruojami visi Kliento pateikti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas Klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys jo pageidavimus. Klientas turi galimybę pataisyti klaidingus duomenis prieš išsiųsdamas užsakymą minglemoose.lt.
 4. Klientui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo, kol jis pažymi, jog yra susipažinęs ir sutinka su minglemoose.lt Parduotuvės Taisyklėmis. Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą Klientas nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis.
 5. Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas minglemoose.lt. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna minglemoose.lt. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Kliento ir minglemoose.lt yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai minglemoose.lt gauna Kliento mokėjimą.
 6.  Klientui pateikus užsakymą, minglemoose.lt sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei Kliento pateikti duomenys.
 7.  Kliento pateiktas užsakymas saugomas minglemoose.lt duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.
 8.  Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.
 9. Sutartis sudaroma ir vykdoma valstybine kalba.

IV. Garantijos ir prekių kainų nustatymas

 1. Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės Parduotuvėje.
 2.  Minglemoose.lt nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.
 3. Klientas sutinka, jog jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.
 4. Minglemoose.lt parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai kontaktiniu telefono numeriu, nurodytu minglemose.lt tinklalapyje arba el.paštu info@minglemoose.lt, o parduotuvė įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl minglemoose.lt ar parduotuvės vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. Minglemoose.lt per protingą, su Klientu suderintą terminą trūkumų nepašalinus, Klientas turi teisę savo teises ginti Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse numatyta tvarka.
 5. Minglemoose.lt įsipareigojimai prekių atžvilgiu:

5.1. Minglemoose.lt įsipareigoja perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.

5.2. Minglemoose.lt įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį. Minglemoose.lt neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis nėra tikslus dėl to, jog Klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme, pateiktame minglemoose.lt.

5.3. Minglemoose.lt visais atvejais pateikia Klientui prekių asortimentą, atitinkantį užsakyme numatytus kriterijus.

5.4. Tais atvejais, kai užsakyme numatomas tam tikras daiktų komplektas, minglemoose.lt įsipareigoja pateikti visus į daiktų komplektą įeinančius daiktus.

5.5. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį ir siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

5.6. Minglemoose prekėms suteikiama 1 (vienerių) metų garantija.

V. Apmokėjimo tvarka ir terminai

 1. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš minglemoose.lt Parduotuvėje nurodytų būdų.
 2.  Kliento užsakytas prekių siuntinys pradedamas formuoti tik minglemoose.lt gavus apmokėjimą už prekes.

VI. Prekių grąžinimas ir keitimas

 1. Prekių grąžinimas/keitimas atliekamas Prekių grąžinimo ir keitimo taisyklėse nustatyta tvarka.
 2. Aktuali Prekių grąžinimo ir keitimo taisyklių redakcija patalpinta www.minglemoose.lt tinklapyje.

VII. Prekių pristatymas

 1. Minglemoose.lt įsipareigoja prekes pristatyti Klientui ne vėliau kaip per 3-14 darbo dienas nuo patvirtinimo apie užsakymo vykdymą išsiuntimą Klientui. Toks terminas netaikomas tais atvejais, kai minglemoose.lt sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Klientas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Klientas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju, minglemoose.lt įsipareigoja nedelsdamt susisiekti su Klientu ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
 2. Klientas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Kliento pateiktais duomenimis, Klientas neturi teisės reikšti minglemoose.lt pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
 3. Klientas privalo nedelsiant informuoti minglemoose.lt elektroniniu paštu, jeigu siunta pateikiama pažeistoje, sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, taip pat tais atvejais, kai siuntoje pateikiamos ne užsakytos prekės arba netinkamas tokių prekių kiekis, nepilnas prekių komplektas, netinkamo dydžio ir matmenų prekės.
 4. Tais atvejais, kai priėmęs prekes Klientas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių komplektas arba pateiktos prekės nėra tinkamo dydžio, spalvos ar kitų matmenų, Klientas privalo nedelsdamas informuoti apie tai minglemoose.lt elektroniniu paštu info@minglemoose.lt arba kontaktiniu telefono numeriu, nurodytu tinklalapyje www.minglemoose.lt