I. Bendrosios nuostatos

 1. Minglemoose.lt internetinės parduotuvės (toliau – Parduotuvė) taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos Klientui teikiant užsakymą minglemoose.lt Parduotuvėje.
 2. Minglemoose.lt turi teisę koreguoti Parduotuvės Taisykles. Klientui apsiperkant Parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu (nurodomos prie užsakymo).
 3. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo minglemoose.lt Parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes jis patvirtina savo pritarimą Taisyklėms. Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu minglemoose.lt. Priešingu atveju laikoma, jog Klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Parduotuvės Taisyklėmis.
 4. Minglemoose.lt atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

II. Privatumo politika

 1. Klientui pageidaujant gauti minglemoose.lt informacinius pranešimus, jam sudaroma galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami.
 2. Klientas, užsiregistruodamas minglemoose.lt Parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, minglemoose.lt atleidžiamas nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.

III. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos

 1. Klientas, apsilankęs Parduotuvės internetiniame puslapyje, pasirenka jam patinkančias prekes ir jų suformuojamas prekių krepšelis.
 2. Suformavęs prekių krepšelį Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti, įskaitant savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Minglemoose.lt patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai prekių pardavimo ir pristatymo tikslais.
 3. Paskutiniame lange sugeneruojami visi Kliento pateikti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas Klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys jo pageidavimus. Klientas turi galimybę pataisyti klaidingus duomenis prieš išsiųsdamas užsakymą minglemoose.lt.
 4. Klientui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo, kol jis pažymi, jog yra susipažinęs ir sutinka su minglemoose.lt Parduotuvės Taisyklėmis. Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą Klientas nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis.
 5. Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas minglemoose.lt. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna minglemoose.lt. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Kliento ir minglemoose.lt yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai minglemoose.lt gauna Kliento mokėjimą.
 6.  Klientui pateikus užsakymą, minglemoose.lt sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei Kliento pateikti duomenys.
 7.  Kliento pateiktas užsakymas saugomas minglemoose.lt duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.
 8.  Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.
 9. Sutartis sudaroma ir vykdoma valstybine kalba.

IV. Garantijos ir prekių kainų nustatymas

 1. Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės Parduotuvėje.
 2.  Minglemoose.lt nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.
 3. Klientas sutinka, jog jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.
 4. Minglemoose.lt parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai kontaktiniu telefono numeriu, nurodytu minglemose.lt tinklalapyje arba el.paštu info@minglemoose.lt, o parduotuvė įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl minglemoose.lt ar parduotuvės vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. Minglemoose.lt per protingą, su Klientu suderintą terminą trūkumų nepašalinus, Klientas turi teisę savo teises ginti Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse numatyta tvarka.
 5. Minglemoose.lt įsipareigojimai prekių atžvilgiu:

5.1. Minglemoose.lt įsipareigoja perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.

5.2. Minglemoose.lt įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį. Minglemoose.lt neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis nėra tikslus dėl to, jog Klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme, pateiktame minglemoose.lt.

5.3. Minglemoose.lt visais atvejais pateikia Klientui prekių asortimentą, atitinkantį užsakyme numatytus kriterijus.

5.4. Tais atvejais, kai užsakyme numatomas tam tikras daiktų komplektas, minglemoose.lt įsipareigoja pateikti visus į daiktų komplektą įeinančius daiktus.

5.5. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį ir siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

V. Apmokėjimo tvarka ir terminai

 1. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš minglemoose.lt Parduotuvėje nurodytų būdų.
 2.  Kliento užsakytas prekių siuntinys pradedamas formuoti tik minglemoose.lt gavus apmokėjimą už prekes.

VI. Prekių grąžinimas ir keitimas

 1. Prekių grąžinimas/keitimas atliekamas Prekių grąžinimo ir keitimo taisyklėse nustatyta tvarka.
 2. Aktuali Prekių grąžinimo ir keitimo taisyklių redakcija patalpinta www.minglemoose.lt tinklapyje.

VII. Prekių pristatymas

 1. Minglemoose.lt įsipareigoja prekes pristatyti Klientui ne vėliau kaip per 3-7 darbo dienas nuo patvirtinimo apie užsakymo vykdymą išsiuntimą Klientui. Toks terminas netaikomas tais atvejais, kai minglemoose.lt sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Klientas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Klientas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju, minglemoose.lt įsipareigoja nedelsdamt susisiekti su Klientu ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
 2. Klientas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Kliento pateiktais duomenimis, Klientas neturi teisės reikšti minglemoose.lt pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
 3. Klientas privalo nedelsiant informuoti minglemoose.lt elektroniniu paštu, jeigu siunta pateikiama pažeistoje, sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, taip pat tais atvejais, kai siuntoje pateikiamos ne užsakytos prekės arba netinkamas tokių prekių kiekis, nepilnas prekių komplektas, netinkamo dydžio ir matmenų prekės.
 4. Tais atvejais, kai priėmęs prekes Klientas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių komplektas arba pateiktos prekės nėra tinkamo dydžio, spalvos ar kitų matmenų, Klientas privalo nedelsdamas informuoti apie tai minglemoose.lt elektroniniu paštu info@minglemoose.lt arba kontaktiniu telefono numeriu, nurodytu tinklalapyje www.minglemoose.lt